Курс «Бізнес-аналітика» від Євгена Пенцака, весна 2018

|
|
Курс «Бізнес-аналітика» від Євгена Пенцака, весна 2018
Даний курс розроблено для магістерської програми «Науки про дані» з метою познайомити студентів з практичними аспектами використання моделей бізнес-аналітики в умовах невизначеності, конкуренції та можливості використання біржових контрактів. Для вирішення поставлених задач передбачається використання програмних продуктів, які допускають економетричну оцінку, інтерполяцію та оптимізацію. Проте основний фокус у курсі робиться саме на побудові бізнес-моделей, що адекватно описують відповідне бізнес-середовище і допускають можливість знаходження найкращого управлінського рішення. Курс поділено на чотири частини, які об’єднані однією метою – прийняття інтегрованих цілісних рішень для максимізації прибутку, капіталізації бізнесу чи ефективного управління профілем маржинальності. Усе навчання передбачається у змішаній формі лекційних та практичних занять з елементами контролю знань шляхом оцінювання домашніх завдань. Загальна тривалість курсу – 20 занять. Кількість ECTS – 5 кредитів.

Детальна структура курсу

Частина 1. Економічне моделювання. Максимізація прибутку компанії в умовах конкуренції. (6 занять – 12 год)

Заняття 1-2. Моделювання і калібрування кривої попиту. Моделювання нецінових факторів впливу на криву попиту. Моделювання і калібрування функції витрат. Багатофакторні регресивні моделі оцінки обсягів продаж. Заняття 3-4. Монопольне ціноутворення і максимізація прибутку з врахуванням витрат на рекламу. Сегментація ринку і моделі диференційованого ціноутворення. Моделі економіки обміну і знаходження загально конкурентної рівноваги в коробках Еджворта. Заняття 5-6. Моделі конкуренції. Модель конкуренції Стакелберга: цінове лідерство та лідерство обсягами виробництва. Модель конкуренції Курно і знаходження рівноваги Неша з однорідними товарами. Модель конкуренції Бертрана і знаходження рівноваги Неша з диференційованими товарами. Мультиатрибутивна модель Фішбейна.

Частина 2. Фінансова економіка. Моделі оцінки фінансових контрактів. (6 занять – 12 год)

Заняття 7-8. Вартість грошей у часі та модель еквівалентних платежів. Персональне фінансове планування. Калібрування функції задоволення від грошей інвестора. Заняття 9-10. Калібрування кривої доходності процентних ставок. Повні та неповні ринки. Знаходження рівноважних цін на інвестиційні проекти. Оцінка вартість інвестиційних проектів при купівлі та продажі з допомогою концепції безризикового еквіваленту. Заняття 11-12. Біноміальна модель ринку. Оцінка умовних вимог у біноміальній моделі. Модель Кокса-Роса-Рубінштейна оцінювання вартості умовних вимог. Модель Блека-Шоулза і Мертона оцінювання опціонів. Застосування моделі БШМ у корпоративних фінансах. Підсумковий контрольний зріз знань.

Частина 3. Фінансова економетрика (5 занять – 10 год)

Заняття 13-14. Параметричні та непараметричні функції щільності розподілів доходності фінансових продуктів та значень інвестиційних критеріїв. Нормалізовані моменти вибірки доходності акцій, їх візуалізація та використання у фінансовій аналітиці. Генерування одновимірних випадкових величин з заданими характеристиками. Заняття 15-16. Двовимірні параметричні випадкові величини, калібрування їх параметрів та генерування багатовимірних випадкових величин. Копульні підходи до моделювання параметричних багатовимірних випадкових величин. Цільові функції ефективності інвестиційного менеджменту – інвестиційні критерії: Шарпа, Трейнора, Дженсена, Марковиця та їх модифіковані аналоги. Заняття 17. Моделі оптимального управління портфелем акцій та розв’язування задач квадратичного програмування.

Частина 4. Аналітичні моделі оцінки інвестиційних проектів. (3 заняття – 6 год)

Заняття 18. Інвестиційні критерії (NPV, IRR, DPP, NPV-BEP) та їх застосування до прийняття інвестиційних рішень. Заняття 19-20. Аналіз чутливості інвестиційних проектів. Використання дерев рішень для оцінювання інвестиційних проектів. Концепція розширеного NPV. Сценарний аналіз інвестиційної привабливості. Симулятивний аналіз Монте Карло оцінювання ризиків інвестиційного проекту.

Вимоги до попередніх знань учасників курсу

 1. Вища математика:
  • лінійна алгебра (дії з матрицями, обернена матриця);
  • математичний аналіз:
  • диференційне числення, знаходження екстремуму функції з багатьма змінними;
  • розв’язування рівнянь, апроксимація і інтерполяція.
 2. Економіка: базові поняття кривої попиту, функція загальних витрат, дохід, прибуток.
 3. Статистика та теорія ймовірностей: випадкова величина, вибірка, описові характеристики, функція щільності розподілу, лінійна багатофакторна регресія, метод найменших квадратів, дискретні та неперервні випадкові величини.
 4. Дослідження операцій: розуміння чисельних методів оптимізації функцій, моделі лінійного та квадратичного програмування.
 5. Фінанси: вартість грошей в часі, дисконтування грошових потоків, розуміння, що таке акції, облігації та похідні цінні папери.
 6. Програмування: базові навики програмування.
Учасники курсу повинні мати власний комп’ютер (ноутбук) з собою. Програмне забезпечення, яке буде використовуватися на курсі, включає: SWP, Matlab (R, Python, C++, інше), STATA (для перелічених програм є можливість завантажити пробні версії).

Дати проведення курсу

Навчання на курсі розпочинається 16 квітня (понеділок). Заняття будуть проводитися по понеділках та вівторках у вечірній час — з 18:00 до 21:00 в Українському Католицькому Університеті. Дати курсу:
 • 16-17 квітня
 • 23-24 квітня
 • 14-15 травня
 • 28-29 травня
 • 4-5 червня

Зарахування на курс

Зарахування на курс відбувається на конкурсній основі. Апліканти заповнюють реєстраційну форму: goo.gl/forms/DFS9odKQPNKBkuEq2. При відборі учасників береться до уваги персональна мотивація, попередній досвід в аналітиці даних (Data Science). Кінцевий термін прийому заявок на курс — 1 квітня (включно). Оголошення результатів відбору — до 4 квітня. Увага! Організатори залишають за собою право закрити реєстрацію на курс раніше в разі наявності достатньої кількості заявок для заповнення вакантних місць в класі. У разі необхідності організатори також можуть попросити провести онлайн співбесіду з кандидатами на участь задля уточнення питань реєстраційної форми, а також перевірки рівня необхідних знань.

Вартість навчання

Загальна вартість курсу «Бізнес-аналітика» становить 13 900 грн. Оплата виконується двома частинами:
 • до 11 квітня — 7 000 грн;
 • до 14 травня — 6 900 грн.
Реквізити для оплати учасникам будуть надані через електронну пошту. В разі не проведення першого траншу оплати, організатори лишають за собою право скасувати реєстрацію учасника та звільнити місце для іншого кандидата. В разі виникнення фінансових питань, просимо звертатися якомога швидше (контактна інформація наведена нижче).

Сертифікати

По завершенню курсу учасники в разі отримання позитивної оцінки (виконання мінімум 60% завдань) отримають сертифікат учасника курсу. Сертифікат учасника може бути використаний для зарахування навчальний кредитів за аналогічний курс в університетах в разі наявності такої можливості.

Про викладача

Євген Пенцак, Ph.D., Lausanne University [Швейцарія], професор фінансів kmbs, Науковий керівник програми MBF kmbs. Після захисту кандидатської дисертації з математики [1997 р.] та навчання на докторській програмі FAME [Financial Asset Management and Engineering] при об’єднанні банків та університетів Швейцарії [2001 – 2003 рр.] працював директором бізнес-школи Львівського Інституту Менеджменту [2004 – 2007 рр.], викладав вищу економетрику в Лозаннському Університеті [UNIL], фінансову математику у Лозаннській Політехніці [EPFL], інвестиційний менеджмент в Роттердамському Університеті [ERU], працював бізнес-аналітиком в IEMS [Institute of Health Economics and Management, Lausanne]. Закінчив механіко-математичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка, магістратуру з економіки MSE [Lausanne University]. Євген Пенцак є сертифікованим викладачем з фінансової математики та оцінки цінних паперів, автором численних публікацій з економетрики, математики, економіки, фінансів та ризик-менеджменту, учасником багатьох міжнародних конференцій. Євген Пенцак є співзасновником компаній FASS (Finart Smart Solutions) та MODEX UKRAINE. Викладає в kmbs: Економіку, Фінанси, Інвестиції, Ризик-Менеджмент, а також управлінську економіку в бізнес-школі IPM (Мінськ).

Контактна інформація

E-mail: mscs@ucu.edu.ua Facebook: www.facebook.com/ucucsds/

Про факультет

Важлива інформація

Контактна інформація