Математичний аналіз (частина 1)

|
|
|
Математичний аналіз (частина 1)

Анотація курсу: Базова математична дисципліна факультету прикладних наук.
Містить основи диференціального й інтегрального числення. Має на меті забезпечити студентів
необхідним математичним апаратом для вивчення комп’ютерних наук та системного аналізу.

Теми:
Змістовий модуль 1. Основи теорії границь

Тема 1. Множини та функції. 
Тема 2. Основи теорії границь. 
Тема 3. Неперервність функції. 


Змістовий модуль 2. Диференціальне числення функцій однієї змінної
Тема 4. Похідна та диференціал. 
Тема 5. Основні теореми про диференційовні функції. 
Тема 6. Дослідження функцій та побудова графіків. 

Змістовий модуль 3. Інтегральне числення функцій однієї змінної

Тема 7. Первісна та неозначений інтеграл. Основні методи інтегрування.
Тема 8. Означений інтеграл Рімана. 
Тема 9. Застосування означеного інтеграла. 
Тема 10. Невласні інтеграли.

Викладачі:

Юлія Колодій
Степан Фединяк

Ключові факти:

Навчальний семестр:

Кількість кредитів: 6 ECTS

Освітня програма: Комп’ютерні науки

ІТ та бізнес-аналітика